Takuuehdot

Yleistä

Sauna360 Oy (valmistaja) y-tunnus: 1574558-2, osoite: Pohjoinen Pallbontie 1, 10900 Hanko antaa takuun tuotteille, joita Sauna360 Oy valmistaa, valmistuttaa ja markkinoi näiden ehtojen mukaisesti. Valmistaja takaa tuotteidensa laadun ja toiminnan takuuaikana.

 Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven ominaisuuksia koskevia valmistajan ohjeita. Takuu koskee EU:n alueella myytyjä ja käyttöön otettavia tuotteita. . Takuuehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaiden lakisääteisiä oikeuksia.

Sähkökiukaiden, ohjauskeskusten ja höyrystimien takuu

Huoneistokiukaiden ja niiden ohjauslaitteiden takuu on voimassa perhekäytössä 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi. Laitos- tai yhteisökäytössä olevien huoneistokiukaiden tai ohjauslaitteiden vastaava takuu on 3 kuukautta. (esim. rivi- tai kerrostalojen yhteisösaunat, hotellit, uimahallit, kuntosalit.)

2.a Laitos- ja yhteisökiukaiden, sekä niiden ohjauslaitteiden takuu on 12 kuukautta. Lämpövastusten takuu on 3 kuukautta.

2.b Höyrystimien takuu on perhekäytössä 24kk, lämpövastukset mukaan lukien. Höyrystimien takuu edellyttää kohdan 2.3 noudattamista.

Yhteisö ja laitoskäytössä höyrystinlaitteiden takuu on 12kk, lämpövastusten takuu on 3 kk. (esim. rivi- tai kerrostalojen yhteisösaunat, hotellit, uimahallit, kuntosalit.). Höyrystimien takuu edellyttää kohdan 2.3 noudattamista.

Sähkökiukaiden takuu edellyttää että:

2.1. Perhekäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja rapautuneet kivet uusitaan. Kivien vaihdosta on esitettävä selvitys / kuitti reklamaation yhteydessä.

2.2. Laitos- / ammattikäytössä olevan kiukaan kivet ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain. Lisäksi kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on esitettävä selvitys reklamaation yhteydessä.

2.3 Jos kiukaassa on höyrystin tai se on erillinen laite, on höyrystintä aina käytön jälkeen tyhjennettävä. Veden pehmennyksestä ja kalkinpoistosta on huolehdittava käyttöohjeiden mukaisesti.

2.4 Mikäli kiuas integroidaan lauteisiin, on ehdottomasti käytettävä laudemallistoja, joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa pois ilman työkaluja. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta.

2.5 Takuun voimassaolo edellyttää helo-ohjauslaitteiden käyttöä tuotteissa. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.

Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty, ellei käyttöohjeessa ole muuta mainittu. Mikäli niitä on käytetty, takuu ei sido valmistajaa. Kivikasettien ja keraamisten kivien yhteiskäyttö laitos- ja yhteisökiukaissa ei rajoita takuuta.

Puulämmitteisten kiukaiden, patojen, tulisijojen ja hormien takuu.

Takuu on 24 kuukautta perhekäytössä tuotteen ostopäivästä lukien. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena tulee käyttää puuta ja löylyvetenä kiukaissa puhdasta juomavettä. Kiukaiden kiviladonta suoritettava kohtien 2.1 ja 2.2 mukaisesti.

Vaihdosta on esitettävä selvitys reklamaation yhteydessä. Laitos- ja yhteisökäytössä vastaava takuu on 3 kuukautta. (esim. leirintäalueet, lomakeskukset, tilaus saunat ja vastaavat).

Takuuvastuun rajoitukset

Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita.

Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

Virheestä ilmoittaminen

Mikäli Helokiuas.fi -verkkokaupan kautta ostamassasi tuotteessa on virhe tai häiriö, ostajan on ilmoitettava heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa helokiuas.fi asiakaspalveluun. Jos ostaja on kuluttaja, virheestä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua sen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Ilmoitus tehdään Helokiuas.fi sivun reklamaatiolomakkeen kautta. Reklamaatiolomakkeen voit täyttää osoitteessa: https://www.helokiuas.fi/pages/reklamaatio

Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.

Helokiuas.fi ei käsittele jälleenmyyjän kautta ostettujen tuotteiden reklamointia. Muualta kuin helokiuas.fi verkkokaupan kautta tehdyt tilausreklamaatiot tehdään suoraan jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu.

Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä - takuun jatkuminen

Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella maahantuoja/myyjä korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu maahantuojan/myyjän kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on määritelty edellä kohdassa 5. Vaihdetulle osalle annetaan 5. kohdan mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan.

Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

EU ja ETA- alueen ulkopuoliset maat

Vastaava takuu on 24 kuukautta näiden takuuehtojen mukaisesti. Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.